จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง1 พื้นฐานการออกแบบ

         หลักการออกแบบ           

หลักการออกแบบประกอบด้วย

                1. ดุลยภาพ หรือความสมดุล (Balance)
                2. เอกภาพ (Unity)
                3. จังหวะ (Rhythm)
                4. ความกลมกลืน (Harmony)
                5. ความขัดแย้ง (Contrast)
                6. จุดเด่น (Interesting Point)