จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง                1. การใช้สีประกอบแบบรวมวรรณะ (Tone)

                ในวงสีธรรมชาติมีสีรวมทั้งสิ้น 12 สี สภาพของสีแดงในวงแยกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ประกอบด้วยสีเหลือง สีเหลือง ส้ม ส้มแดง ม่วงแดง และม่วงนั้น เรียกว่า “สีวรรณะร้อน” (Warm tone colours)

ภาพที่ใช้สีวรรณะร้อน
ภาพที่ใช้สีวรรณเย็น
(ภาพ "ทุกเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" และภาพ "อันดามันวันนี้" โดย สมใจ ภัติศิริ)

                ส่วนฝ่ายที่ประกอบด้วยสีเหลือง เขียวเหลือง เขียวน้ำเงิน น้ำเงิน และม่วง เรียกว่า “สีวรรณะเย็น” (Cool tone colours) ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็นน้ำ เรียกตามความรู้สึกที่ปรากฏโต้กลับของผู้สัมผัส เมื่อได้มองดูสีแต่ละฝ่าย คือรู้สึกร้อนและเย็น และจะสังเกตเห็นว่า ทั้งสีเหลืองและสีม่วงนั้น สามารถเข้าประกอบรวมอยู่ได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น

                สีที่นำมาระบายนั้น มักจะใช้สีประกอบรวมแบบวรรณะใดวรรณะหนึ่ง สุดแท้แต่จุดประสงค์ของผู้ประกอบงาน ที่มุ่งหมายให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกไปในทางร้อนหรือเย็น นั่นประการหนึ่ง ส่วนอีกประการหนึ่ง การใช้สีประกอบแบบวรรณะนี้ สามารถใช้ให้เกิดผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างดี เนื่องจากสีวรรณะนั้น ๆมีอิทธิพลของเนื้อสีผสมปนอยู่ในตัวซึ่งกันและกัน เช่น ในสีส้มย่อมมีเนื้อเหลืองและสีแดงผสมอยู่ ดังนั้นเมื่อนำมาระบายในโครงงานจึงแลดูว่ากลมกลืนกันดี

                การใช้สีประกอบร่วมวรรณะ จะไม่ใช้วรรณะใดวรรณะหนึ่งโดดเดี่ยว โดยจะทำให้แลดูแล้วเกิดความรู้สึกกลมกลืนไปหมด หลักองค์ประกอบนั้นได้ระบุถึงเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องมีในภาพ คือ “จุดสนใจ” ถ้าทั้งภาพดูกลมกลืนไปหมด ก็อาจนับได้ว่าไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้สีแบบวรรณะนี้มักจะนำสีอีกวรรณะหนึ่งมาประกอบเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกัน สีร้อนเมื่อมีสีเย็นเข้ามาประกอบย่อมเกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกัน

                การใช้สีแบบประกอบรวมของสีต่างวรรณะ จึงกำหนดไว้ในอัตราที่ก่อให้เกิดความตัดกันมาก หรือน้อย เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้ ดังนั้น

                - การใช้สีต่างวรรณะ ในอัตรา 50/50
                - การใช้สีต่างวรรณะ ในอัตรา 60/40
                - การใช้สีต่างวรรณะ ในอัตรา 80/20